Ενεργειακά έργα

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στις εξής κατηγορίες έργων του Ενεργειακού Τομέα:

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (Ηλιακά, Μικρά Υδροηλεκτρικά, Αιολικά, Φωτοβολταϊκά, Βιομάζα κλπ)
 • Φυσικό Αέριο
 • Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (COGENERATION)
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Υποκατάσταση Συμβατικών Μορφών Ενέργειας με Φυσικό Αέριο
 • Βιοκλιματικός και Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
 • Συστήματα ελαχιστοποίησης κατανάλωσης ενέργειας

Συγκεκριμένα, οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Αδειοδοτήσεις - Μελέτες - Χρηματοδότηση Φ/Β Σταθμών και άλλων έργων ΑΠΕ στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου ή άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι οι εξής:

 • Αξιολόγηση του γηπέδου ως προς την καταλληλότητά του για εγκατάσταση Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
 • Προμελέτη, Οικονομική Αξιολόγηση και εκτίμηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Έκδοση Αδειών Παραγωγής - Εγκατάστασης - Λειτουργίας
 • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
 • Διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ
 • Λεπτομερής σχεδιασμός και Εκπόνηση Μελετών Εφαρμογής για την κατασκευή των Σταθμών
 • Σύνταξη, υποβολή στο Υπουργείο Οικονομίας και διαχείριση του Φακέλου της Τεχνικοοικονομικής Μελέτης για υπαγωγή της επένδυσης στον Αναπτυξιακό Νόμο
 • Σύνταξη φακέλων για ένταξη των έργων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα.
 • Αξιολόγηση Τεχνικών Προδιαγραφών και Οικονομικών Προσφορών Εξοπλισμού
 • Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού Έργων
 • Εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών και τεχνικών λύσεων.
 • Επίβλεψη των εργασιών κατασκευής του έργου
 • Project Management
 • Παραλαβή του Έργου
 • Παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρησης του έργου

Η Εταιρία διαθέτει εμπειρία σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, καθώς και εμπειρία για την παροχή όλων των υπηρεσιών για την ένταξη, χρηματοδότηση και ολοκλήρωση έργων σε προγράμματα επιχορήγησης.

Η Εταιρία αναλαμβάνει σημαντικά έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ