Τεχνικός σύμβουλος

Στα πλαίσια της Διαχείρισης  Έργου (Project Management) η «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» αναλαμβάνει:

 • Την εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας
 • Τον χρονικό προγραμματισμό του Έργου
 • Την εκτίμηση του Κόστους
 • Την επιλογή της μεθόδου υλοποίησης
 • Την κατανομή εργασιών και τη βέλτιστη εκμετάλλευση πόρων και προσωπικού για την ταυτόχρονα ποιοτική και οικονομική ολοκλήρωση του Έργου στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα
 • Την ένταξη του Έργου σε προγράμματα χρηματοδότησης
 • Την σύνταξη του προγράμματος ποιότητας
 • Την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου (Risk Analysis)

Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον τομέα Διαχείρισης Έργου (Project Management) καθώς επίσης και επί της διαδικασίας ένταξης του Έργου σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης.

Ενδεικτικά  αναφέρονται τα εξής προγράμματα:

 • Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

  -Επενδύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΑΠΕ και Συμπαραγωγή

  -Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+

  -Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)
 • ALTENER
 • SAVE
 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ
 • Ε.Σ.Π.Α

  -Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α)

  -Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ