Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο: «Ο Ρόλος και οι δυνατότητες των φορέων της περιφέρειας Πελοποννήσου ως τελικών δικαιούχων και ενδιάμεσων φορέων κατά τη Δ’ Προγραμματική Περιόδο
ΕΡΓΑ