Η ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΟΔΟΜΗ

Η Εταιρία  «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ιδρύθηκε το 1994 και αποτελεί τη συνέχεια του Γραφείου Μελετών και Επιβλέψεων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων «Κ. ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», το οποίο ιδρύθηκε το 1975 από τον Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Κωνσταντίνο Κωτσόγιαννη. Στους Εταίρους του Γραφείου ανήκουν και οι Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Ιωάννης Δηλάρης και Γεώργιος Μαγκάβαλης.

Αντικείμενο εργασιών της Εταιρίας:

 • Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις (Μελέτη - Επίβλεψη)

 • Ενεργειακές Μελέτες (Ενεργειακός Σχεδιασμός Η/Μ Εγκαταστάσεων, Φυσικό Αέριο, Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Παραγωγή Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Εκμετάλλευση ΑΠΕ, Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, Ενεργειακές Μελέτες)
 • Διοίκηση Έργων (ProjectManagement)
 • Επιβλέψεις κατασκευής έργων

 • Παραλαβή και Εκκίνηση Εγκαταστάσεων (Commissioning and start - up assistance)
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

 • Διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων


Η Εταιρία είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένους επιστήμονες και πεπειραμένους Μελετητές Μηχανικούς με κατάρτιση υψηλού επιπέδου. Το μόνιμο δυναμικό της Εταιρίας αποτελείται από 20 Μηχανικούς, 5 Σχεδιαστές και 6 άτομα Διοικητικού Προσωπικού.

Η Εταιρία διαθέτει τα κάτωθι πτυχία:

 • Κατηγορία 3:                                                                                                     Α' τάξης
  (Οικονομικές Μελέτες)
 • Κατηγορία 5:                                                                                                     Α' τάξης
  (Μελέτες Οργανικής και Επιχειρησιακής Έρευνας)
 • Κατηγορία 6:                                                                                                     Α' τάξης
  (Αρχιτεκτονικές Μελέτες)
 • Κατηγορία 8:                                                                                                     Α'& Γ' τάξης
  (Στατικές Μελέτες)
 • Κατηγορία 09:                                                                                              Α', Γ'& Ε' τάξης
  (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές)
 • Κατηγορία 10:                                                                                                   Α'& Γ' τάξης
  (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων )
 • Κατηγορία 13:                                                                                                  Α' & Γ' τάξης
  (Υδραυλικές Μελέτες)
 • Κατηγορία 14:                                                                                              Α',Β'& Γ' τάξης
  (Ενεργειακές Μελέτες)
 • Κατηγορία 15:                                                                                                  Α' & Γ' τάξης
  (Βιομηχανικές Μελέτες)
 • Κατηγορία 16:                                                                                                   Α'  τάξης
  (Μελέτες Τοπογραφίας)
 • Κατηγορία 21:                                                                                                   Α' τάξης
  (Γεωτεχνικές Μελέτες)
 • Κατηγορία 27:                                                                                                   Α'& Γ' τάξης
  (Περιβαλλοντικές  Μελέτες)

Η Εταιρία διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους Μετόχους - Στελέχη:

Κωνσταντίνος Κωτσόγιαννης
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (1968)
Διοικητικός Υπεύθυνος

Ιωάννης Δηλάρης
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (1976)
Υπεύθυνος Έργων

Γεώργιος Μαγκάβαλης
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (1976)
Υπεύθυνος Έργων

Η εμπειρία της Εταιρίας  στις μελέτες Η/M έργων κάθε κατηγορίας τεκμηριώνεται τόσο από το πλήθος των εκπονηθεισών Μελετών, ιδίως έργων υψηλών προδιαγραφών, μεγάλου μεγέθους και ειδικών απαιτήσεων, όσο και από τα πλούσια βιογραφικά των βασικών στελεχών.

Η Εταιρία διαθέτει υψηλού επιπέδου υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό για την επιτυχή, ολοκληρωμένη και ταχεία εκπόνηση μελετών και την τήρηση προδιαγραφών κατά την παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης μελετών και έργων.

Το Γραφείο είναι οργανωμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις διαθέτοντας εξειδικευμένα τμήματα ανά είδος απασχόλησης, πλήρη μηχανοργάνωση για την παραγωγή των μελετών, χρησιμοποίηση Ελληνικών και Διεθνών προτύπων κατά περίπτωση καθώς και τεχνογνωσία των διαδικασιών για τον ποιοτικό έλεγχο, την ασφάλεια, την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, την εύκολη συντήρηση των έργων κλπ.

Ο Tεχνικός εξοπλισμός του Γραφείου αποτελείται από ένα δίκτυο τριάντα έξι (36) σύγχρονων Προσωπικών Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών  συνδεδεμένων με Τρεις (3) Plotters και Δέκα τέσσερις (14) εκτυπωτές διαφόρων τύπων. Το χρησιμοποιούμενο Λογισμικό περιλαμβάνει:

 • Πλήρη σειρά υπολογιστικών πακέτων Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Πλήρη σειρά υπολογιστικών πακέτων εργασιών Πολιτικού Μηχανικού
 • Πακέτα επεξεργασίας κειμένου και αμοιβών
 • Πλήρες σχεδιαστικό πακέτο AutoCAD 2012 της AutoDesk
 • Πακέτα λογισμικού και όλα τα σημαντικότερα εγκεκριμένα και προτεινόμενα από την Ε.Ε. και την ΕΡΑ μαθηματικά μοντέλα για την διεξαγωγή προσομοιώσεων

H Eταιρία διατηρεί και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με τις απαιτήσεις ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 με αριθμό πιστοποιητικού: 3602/10 29/7/2010

Η Πολιτική Ποιότητας για τις προσφερόμενες υπηρεσίες κατά την διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών συνοψίζεται και τεκμηριώνεται στο Εγχειρίδιο Πολιτικής Ποιότητας της ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Η Πολιτική Ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών συνοψίζεται ως ακολούθως :

α. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα συμμορφώνονται πλήρως με τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους καθορισμένους χρόνους παράδοσης, όπως αυτά θα καθορίζονται στην Σύμβαση μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου.         

β. Η συμμόρφωση με την ισχύουσα Νομοθεσία, Κανονισμούς, Διατάξεις κ.λ.π. όπως αυτά θα προδιαγράφονται στην Σύμβαση μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου, και η συμμόρφωση με όλη την ισχύουσα Νομοθεσία που αφορά στην Ποιότητα, την Ασφάλεια και την Επιρροή στο Περιβάλλον των κατασκευών που θα προδιαγραφούν στην Μελέτη.

γ. Η συνεχής βελτίωση των σχετικών με την ποιότητα λειτουργιών των Γραφείων, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι υψηλής ποιότητας στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά.

δ. Η στενή συνεργασία με τον Εργοδότη, με στόχο την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών.

ε. Η συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Ομάδας παροχής των υπηρεσιών ( και η βελτίωση των διαθέσιμων πόρων ) ώστε να συμμετέχουν στα διάφορα στάδια της παροχής των υπηρεσιών αποτελεσματικά, ποιοτικά, ορθά και δημιουργικά.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, τον συνεχή έλεγχο των ακολουθουμένων μεθόδων και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών σε όλη την διάρκεια του έργου, έχει δοθεί σχετική αρμοδιότητα εποπτείας και ελέγχου σε μέλος της ομάδας παροχής υπηρεσιών, τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου.

 

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΟΔΟΜΗ