ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΔΥΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
20 Νοεμβρίου 2010

Η ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε ανακοινώνει την ανάληψη, ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό, της παροχής υπηρεσιών Επίβλεψης δύο έργων κατασκευής δικτύου διανομής φυσικού αερίου Χαμηλής Πίεσης 4bar και παροχετευτικών αγωγών στην Αττική. Ο συνολικός Προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 1.940.000€ και η διάρκεια κατασκευής τους είναι 9 μήνες.

Σκοπός του Έργου είναι κυρίως η επέκταση, η αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός και η αύξηση της παροχετευτικής ικανότητας υφισταμένων δικτύων διανομής Χαμηλής Πίεσης εντός των γεωγραφικών ορίων των Δήμων Αθηναίων και Καλλιθέας.

Στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνεται η επίβλεψη και ο έλεγχος του συνόλου των εργασιών και των υπηρεσιών, ώστε τα έργα να εκτελεστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και της ΔΕΠΑ.

ΝΕΑ